Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

3685 f2e8
lexxie
4006 7195 500
Reposted fromendemit endemit viagdziejestola gdziejestola
lexxie
1288 78d3 500
lexxie
lexxie
0120 3da6
Reposted fromretro-girl retro-girl viacontrapalabra contrapalabra
lexxie
Reposted fromheima heima viagdziejestola gdziejestola
lexxie
lexxie
0633 88ed 500
lexxie
Minęło wiele miesięcy, ale mnie nic nie minęło. Czas dla mnie w miej­scu przystanął. 
— Edward Stachura
lexxie
"Zawsze tak ze mną było. Daj mi coś dobrego, a zniszczę to. Kochaj mnie, a zniszczę ciebie. Nigdy nie czułem, żebym na coś w życiu zasłużył. Nigdy nie czułem, żebym był wart chorej przestrzeni, którą zajmuję. To poczucie naznaczyło wszystko, co kiedykolwiek zrobiłem, widziałem i z czym miałem do czynienia."
— James Frey
1535 587d 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viaoll oll
lexxie
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoll oll
lexxie
2887 698d
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaoll oll
lexxie
3763 8d44
Reposted fromillidan illidan viaoll oll
9237 3b8e 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaoll oll
lexxie
1841 2865
Reposted frommeem meem viaoll oll
lexxie
0605 ae96
Reposted fromcalifornia-love california-love viaoll oll
lexxie
7475 b745
Reposted fromnyaako nyaako viagdziejestola gdziejestola
lexxie
5440 d332 500
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viagdziejestola gdziejestola
lexxie
3336 2870
Reposted fromwetryagain wetryagain viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl