Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2018

lexxie
4425 ab18 500
Reposted fromfeegloo feegloo viapoolun poolun
lexxie

Dobrze jest czasem nie być. Dziś właśnie mnie nie było.
Siedziałem sobie cichutko w kąciku własnej reżyserki, dmuchając w kubek herbaty i trenując niebycie. Szło mi coraz lepiej. (...)
Są takie dni, kiedy niebycie jest jedyną formą gwarantującą zachowanie zdrowia psychicznego. 

— — Marcin Bruczkowski
lexxie
9298 d246 500
Reposted fromanatomia-chaosu anatomia-chaosu viaeazyi eazyi
lexxie
lexxie
9240 d215 500
lexxie

Alberta,Canada

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viathebelljar thebelljar
lexxie
wanderlusteurope:
“ Gaularfjellet, Iceland
”wanderlusteurope:
Gaularfjellet, Iceland
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viathebelljar thebelljar
lexxie
Reposted fromshakeme shakeme viathebelljar thebelljar
lexxie
6342 829b
lexxie
1773 f1ae 500
Reposted frompeper peper viathebelljar thebelljar
lexxie
Reposted fromshakeme shakeme viathebelljar thebelljar
lexxie
8958 a82f
Reposted fromsavatage savatage viathebelljar thebelljar
lexxie
1277 5f6a
Reposted fromnezavisan nezavisan viathebelljar thebelljar
lexxie
2942 8dfa
Reposted fromsavatage savatage viathebelljar thebelljar
lexxie
Reposted fromgarstki garstki viathebelljar thebelljar
lexxie
5241 fc11 500
lexxie
2017 0bf7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viathebelljar thebelljar
lexxie
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viathebelljar thebelljar
lexxie
0849 72f7 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl