Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

lexxie
lexxie
1954 0eb4
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viagdziejestola gdziejestola
5145 d1bb 500
Reposted frommanxx manxx viaitjen itjen
lexxie
Zawsze jak wychodzę na miasto to się dziwie, że ludzie mnie lubią.
— Małgorzata Halber - Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromrawwwr rawwwr viaitjen itjen
lexxie
chciałabym dostać kwiaty
Reposted fromdziewcze dziewcze viaitjen itjen
lexxie
6548 c4e5 500
Reposted fromosaki osaki viagdziejestola gdziejestola
lexxie
0291 ac5c
Reposted from1911 1911 viaitjen itjen
lexxie
3484 0c4a 500
Reposted frompeper peper viagdziejestola gdziejestola
lexxie
6133 eeba
lexxie
2303 da0e 500
Paris, Bastille. Paris Métro.
Reposted fromtravelling travelling viaiblameyou iblameyou
lexxie
lexxie
lexxie
8203 ad74 500
Reposted frommartinif16 martinif16 viagdziejestola gdziejestola
lexxie
9011 dd5a
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagdziejestola gdziejestola
lexxie
Naprawdę, zanim zacznie się porządkować świat, należy najpierw uczynić generalne porządki wewnątrz nas samych. Wymieść przesądy, schematy, chore ambicje.
— Roma Ligocka
lexxie
5902 6062
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacoeurina coeurina
lexxie
8278 a031
Reposted fromdusix dusix viacoeurina coeurina
lexxie
lexxie
imageimageimageimage
Reposted fromfriends friends viacoeurina coeurina
lexxie
4296 e421
Reposted fromcalifornia-love california-love viacoeurina coeurina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl