Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

lexxie
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viathebelljar thebelljar
lexxie
3634 c82c
Reposted fromdailylife dailylife viathebelljar thebelljar
lexxie
2017 0bf7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viathebelljar thebelljar
lexxie
1673 e830 500
Reposted fromseaweed seaweed viathebelljar thebelljar
lexxie
9019 f79d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viathebelljar thebelljar
lexxie
4989 6ca5 500
zostańcie w domach  (pl. Bohaterów Getta, Kraków, fot. @ciarka
Reposted fromciarka ciarka viathebelljar thebelljar
lexxie
5293 c472
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viathebelljar thebelljar

November 09 2018

lexxie
2681 6c96
Reposted fromNekoii Nekoii viacholera cholera
lexxie
Reposted fromRynn Rynn viaparamour paramour
lexxie
4191 6b8f
Reposted fromTamahl Tamahl vianiedoskonalosc niedoskonalosc
lexxie
Nie pytaj, dopuszczając tylko jedną, żądaną odpowiedź. Nie pytaj wcale. Miłość to decyzja. Jeśli ją podejmujesz, to mów, że kochasz, dawaj. Nie oczekuj zwrotu kosztów. Miej odwagę powiedzieć, że już nie ma miłości. Odejdź zanim zdradzisz i nie licz, że drugą stronę będzie stać na podobną uczciwość. Żyj!, A gdy dostaniesz bęcki, przeżyjesz. Przyszyjesz do rękawa kolejną sprawność. 
— Katarzyna Nosowska "A ja żem jej powiedziała..."
Reposted fromdreamadream dreamadream viaagp agp
lexxie
[...] tego, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Reposted fromlifeless lifeless viaiblameyou iblameyou
lexxie
9519 9c77 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaoll oll
lexxie
Reposted fromshakeme shakeme
lexxie
8631 be39
Reposted fromzciach zciach viaoll oll
lexxie
4233 6303
Reposted fromDennkost Dennkost viaoll oll
lexxie
Reposted fromFlau Flau viaoll oll
lexxie
lexxie
2394 c884
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianuwanda nuwanda
0987 6f21 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover vianuwanda nuwanda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl