Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2018

lexxie
Reposted fromsilence89 silence89 viashakeme shakeme
9612 9761 500

sharpeners:

Mary and Max (2009)

Reposted fromkattrina kattrina viainsanedreamer insanedreamer
lexxie
2146 0c6d 500
lexxie
2945 3118 500
Reposted fromoll oll
lexxie
2946 bd19 500
Reposted fromoll oll
lexxie
2968 bf62 500
Reposted fromoll oll
lexxie
5308 be4f
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaoll oll
lexxie
2125 18f5 500
Reposted frompiehus piehus viaoll oll
lexxie
0118 1f2d 500
Reposted frompanicstricken panicstricken viaoll oll
8189 2550 500

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan viaunique unique

July 15 2018

lexxie
6564 e06d 500
Reposted fromwez-wyjdz wez-wyjdz viainsanedreamer insanedreamer
lexxie
4503 eaa0 500
via Radość.
Reposted fromnutt nutt viainsanedreamer insanedreamer
lexxie
Byłem buntownikiem łagodnym, najłagodniejszym z możliwych, ale krańcowym. Poszedłem do końca. Czy za daleko? Chciałem unieść wszystkie nieszczęścia świata ludzi. I zwariowałem.
— Edward Stachura, Dziennik. Zeszyty Podróżne 2
Reposted fromhormeza hormeza viafoodforsoul foodforsoul
lexxie
7888 798e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafoodforsoul foodforsoul
lexxie
To niepokojące jak bardzo można zapomnieć jak żyć. Jak czuć się dobrze.
https://zbyszek-kolega-z-wojska.blogspot.com/
lexxie
9390 60df
Reposted fromonlyman onlyman viafoodforsoul foodforsoul
lexxie
6324 b971
Reposted fromfitvet fitvet viafoodforsoul foodforsoul
lexxie
7928 53b4 500
Reposted fromrenirene renirene viafoodforsoul foodforsoul
lexxie
8872 ffdd 500
Struck by Lightning
Reposted fromanatomia-chaosu anatomia-chaosu viacoeurina coeurina
lexxie
9868 588a 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl