Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2016

lexxie
lexxie
lexxie
I was supposed to be having the time of my life.
— Sylvia Plath
Reposted fromsknnylvee sknnylvee viakrainakredek krainakredek
lexxie
lexxie
Reposted fromucc ucc viaoll oll
lexxie
0160 7221
Reposted fromrol rol viaoll oll
lexxie
lexxie
3550 48da
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaoll oll
lexxie
lexxie
7534 7722
Reposted fromTinchen Tinchen viacoffeebitch coffeebitch
lexxie
1856 6305 500
Reposted fromzciach zciach viamuviell muviell
lexxie
5764 090a
Reposted frommalfynka malfynka vialaluna laluna
lexxie
4740 1bdf
Reposted fromkarmacoma karmacoma viacoffeebitch coffeebitch
lexxie
4856 bed4 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover vianoisetales noisetales
lexxie
0211 84cb
Reposted fromSalahan Salahan viamuviell muviell
lexxie
Reposted frompjoter pjoter viacoffeebitch coffeebitch

August 26 2016

lexxie
czekałam długo
wspierałam włosy na ręce
podpórkę robiłam włosom
z moich rąk samotnych z palców

usta oszukiwałam pieszczotą
kolorowej szminki
czekajcie - mówiłam - ustom
przyfruną pocałunki
opadną
rojem pszczół w wasze różowe wnętrze

i piersi dotykałam ręką
szeptałam w uniesione końce
czekajcie - przyjdzie ten
w którego rąk zagłębieniu
znajdziecie przystań spokojną

i nóg strzelistym wieżom
odwróconym w dół
kłamałam - przyjdzie
i drżały - wierząc

teraz - rzucam to wszystko
w chłodną taflę lustra
jak w głęboki staw
i odwracam twarz i się śmieję
— Halina Poświatowska "Czekałam długo"
Reposted fromsecretoflife secretoflife viaitjen itjen
lexxie
lexxie
2409 70e8
Reposted fromrol rol viamuviell muviell
lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl