Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2016

lexxie
Nikt nie ma prawa powiedzieć: "Nie becz! Uspokój się!" Nie wszyscy potrafią panować nad swoją wrażliwością i nie wszyscy potrafią płakać. Nie można krzyczeć na kogoś, kto z bólu krzyczy.
— ŚP. Kardynał Franciszek Macharski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazapachsiana zapachsiana
lexxie
Dziś pesymizm nie jest ani wysiłkiem, ani niezależnością. Jest pierwszym wrażeniem po rozejrzeniu się dookoła.
— Leopold Tyrmand, "Siedem dalekich rejsów"
Reposted fromcudoku cudoku viaoll oll
lexxie
Pewnego dnia uświadomiłam sobie wreszcie, że jestem chodzącym kłębkiem nerwów
— Bóg nigdy nie mruga
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaoll oll
lexxie
5634 8741
Reposted fromunaswabsurdzie unaswabsurdzie viaoll oll
lexxie
Wszystko będzie, jak być powinno, tak już jest urządzony świat.
— Michaił Bułhakow
lexxie
lexxie
5759 e1fb 500
Reposted fromrol rol viafeedingthesoul feedingthesoul
lexxie
2916 4944 500
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viaoll oll
lexxie
Nie wszystko należy pamiętać.
— Dorota Terakowska, W krainie kota
Reposted fromtomowa tomowa viazapachsiana zapachsiana
lexxie
Reposted fromFlau Flau viazapachsiana zapachsiana
lexxie
6746 c2b1
Reposted fromugly-or-ugly ugly-or-ugly viazapachsiana zapachsiana
lexxie
lexxie
4839 716d 500
Reposted fromfungi fungi viaoll oll
lexxie
3310 2f81 500
lexxie
Reposted fromkdunee kdunee viaoctober84 october84
lexxie
2958 f69b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
lexxie

October 26 2016

7403 bf25

"I’m getting sick of being a ghost
no one can hurt me
but no one will kiss me either”

Reposted fromrousmadder rousmadder viamuviell muviell
lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl