Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2018

cementforbones:

me making coffee: this going to fix everything.

Reposted frommontak montak viadobby dobby

May 19 2018

storyofthislife:

a cool date would be laying in bed while u show me your favorite songs

Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viaottak ottak
lexxie
6158 17b5
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viairmelin irmelin
lexxie
5608 0e76
lexxie
4912 2f03 500
Reposted fromzciach zciach viazapachsiana zapachsiana
lexxie
8861 ec88 500
Reposted fromseaweed seaweed viafoodforsoul foodforsoul
lexxie
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vialaluna laluna
lexxie
8621 d76a 500
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
lexxie
5118 1fbc 500
lexxie
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaoll oll
lexxie
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaoll oll
lexxie
7677 01e5 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viairmelin irmelin
5811 a23e 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viairmelin irmelin
4425 a27a 500
Reposted frombiishujin biishujin viairmelin irmelin
lexxie
5712 6847 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
lexxie
Podobno los zsyła nam tylko takie problemy, z którymi możemy sobie poradzić. 
Więc są dwie możliwości: albo sobie poradzisz, albo to nie jest twój problem.
— "Ten właściwy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadobby dobby
lexxie
3054 8c73
Reposted frominspiro inspiro viadobby dobby

May 13 2018

lexxie

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"

May 12 2018

lexxie
9773 5651
Reposted fromIamdonehere Iamdonehere viaunique unique
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl